Interpretační soutěž

Úvodní stránkaSoutěžInterpretační soutěž

Podmínky interpretační soutěže 2020

11. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů Praha
30. října – 1. listopadu 2020

Podmínky soutěže – recitace a klavír

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Společnost Zdeňka Fibicha, z. s.

Ve spolupráci s
Hudební fakulta AMU Praha
Divadelní fakulta AMU Praha
Pražská konzervatoř
Vyšší odborná škola herecká Praha

Za podpory
Ministerstvo kultury ČR
Hlavní město Praha
Městská část Praha 1
Nadace Život umělce
Nadace Český hudební fond

Záštita
Soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů se koná každoročně pod záštitou České komise pro UNESCO

Organizační výbor soutěže
Ředitelka soutěže: PhDr. Věra Šustíková, Ph. D.
email: vera.sustikova@nm.cz
tel.: +420 732 149 923

Sekretariát soutěže
Mgr. Darina Svobodová
email: darina.svobodova@nm.cz
tel.: +420 224 497 733

Společnost Zdeňka Fibicha
MELODRAM
In: České muzeum hudby
Karmelitská 2
118 00 Praha 1

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro interpretační dvojice (recitátor a pianista) všech národností, které:

  1. splňují věkový limit od 15 do 35 let (v době konání soutěže dosáhnou nejvýše 35 let)
  2. dodrží organizační směrnice soutěže
  3. nastudují repertoár podle podmínek soutěže

ad a. VĚKOVÝ LIMIT

je kontrolován při registraci do soutěže předložením pasu nebo občanského průkazu. V případě, že údaje vyplněné na přihlášce neodpovídají skutečnosti, je účastník diskvalifikován a dvojice není připuštěna do soutěže.


ad b. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

PŘIHLÁŠKA – zájemci o účast v soutěži vyplní přihlášku, kterou najdou na internetové adrese www.melodramfest.cz (sekce: interpretační soutěž 2020) a zašlou ji mailem na adresu: vera.sustikova@nm.cz

K přihlášce připojí soutěžní dvojice naskenované notové materiály volných skladeb (v PDF), v případě novinek do 3. kola uvede plné jméno skladatele, autora textu, případně autora uměleckého překladu a samostatně i originální zhudebňovaný text. Notový materiál novinky dodá dle dohody, ale nejpozději 15. 9. 2020.

Uzávěrka přihlášek je vzhledem k mimořádným okolnostem v souvislosti s COVID19 – 31. srpna 2020

Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku. Účastnický poplatek pro soutěžní dvojici činí 2 000 CZK. Účastnický poplatek musí být uhrazen v termínu uzávěrky přihlášek na účet 51-1079090217/0100, IBAN: CZ3001000000511079090217, BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX, přičemž veškeré bankovní poplatky hradí účastník. Poplatek je nevratný, slouží k pokrytí administrativních nákladů soutěže. Účastníci si opatří závazné česko-německo-anglické vydání povinných skladeb prvního kola soutěže v nakladatelství AMOS Editio, s.r.o., Praha 1, Opletalova 1015/55 nebo na http://www.amoseditio.cz.

Místo konání soutěže a podmínky pro soutěžící
Všechna kola soutěže proběhnou v Galerii hudební fakulty AMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1. Účastníci soutěže mají k dispozici třídy s klavíry k rozehrávání.

Ubytování
Cestovní výlohy si kandidáti hradí sami. Mimopražským soutěžícím může na vyžádání pořadatel zajistit ubytování ve vybraných hotelech s výraznou slevou.

ČASOVÝ ROZVRH SOUTĚŽE

Program soutěže
Účastníci soutěže jsou povinni dodržet stanovený program soutěže. Časový harmonogram průběhu jednotlivých kol a odborných seminářů bude upřesněn před zahájením soutěže. Program Koncertu vítězů bude soutěžícím oznámen po skončení 3. kola soutěže. Repertoár koncertu určí porota. Účastníci vystoupí bez nároku na honorář.

POROTA
Porotu 11. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů tvoří vynikající umělci ze zahraničí i z České republiky. Zastoupení dramatického a hudebního oboru je poměrné. Porota je pětičlenná, každoročně se obměňuje. Stálým členem poroty je ředitelka soutěže, případně jiný pověřený člen odborného realizačního týmu. Porota se nesmí nikdy sejít dvakrát ve stejném složení. Definitivní složení poroty bude zveřejněno před zahájením soutěže.

Všeobecná ustanovení soutěže
Počet soutěžících ve všech kolech soutěže je limitován. Prvního kola se může zúčastnit maximálně 24 soutěžních dvojic, do druhého kola postupuje maximálně 14 soutěžních dvojic a do finále bude vybráno 8 soutěžních dvojic. Postup je dán umístěním dle hodnocení poroty (viz dále systém hodnocení soutěže). Porota může vyloučit soutěžní dvojici ze soutěže i tehdy, není-li počet postupujících soutěžících naplněn, a to v těchto odůvodněných případech:

Recitace a hra na klavír zpaměti není podmínkou. Klavírní party jsou přípustné pouze v originálním znění. Recitace probíhá v rodném jazyce recitátora, pokud volí repertoár z domácí produkce. Pro 1. kolo – melodramy Zdeňka Fibicha – je u soutěžících jiných národností možno vedle podložených znění v českém, anglickém a německém jazyce užít i jiný jazyk v případě, že existuje oficiální básnický překlad Erbenova textu (např. do francouzštiny, ruštiny apod.) Pro další kola v případě, že neexistuje národní repertoár, je možno použít repertoár zahraniční v originálním znění nebo s podložením oficiálního uměleckého překladu textu do rodného jazyka.

V soutěži není povoleno používat mikrofon.

Pořadí vystoupení si soutěžní dvojice losují před zahájením soutěže. V dalších kolech se pořadí obrací dle rozhodnutí poroty.

Systém hodnocení soutěže
Výkon dvojice se posuzuje podle těchto pomocných kritérií:

Každý porotce hodnotí jednotlivý výkon dvojice známkami v rozmezí 5 – 25 bodů. Součet známek soutěžní dvojice v jednom kole tak může dosáhnout 25 – 125 bodů (menší počet bodů znamená lepší výsledek). Tímto způsobem se hodnotí každé soutěžní kolo zvlášť – na konci soutěže jsou vyhlášeni vítězové jednotlivých kol. Celkové umístění je dáno součtem bodů za všechna tři kola. (Nejlepší možný bodový zisk je 75 bodů.) Porota má právo neudělit některou z cen, případně ceny sloučit či rozdělit. Z výroku poroty není odvolání.

CENY
Pro soutěžní dvojice 11. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů jsou vypsány tyto ceny:

Hlavní ceny

Další ceny

Další ceny jsou v jednání a budou zveřejněny před zahájením soutěže


ad c. SOUTĚŽNÍ REPERTOÁR

I. kolo:
Zdeněk Fibich / Karel Jaromír Erben: Štědrý den nebo Vodník
délka trvání: 12 – 15 min
(závazný notový text: Zdeněk Fibich – Melodramy Štědrý den a Vodník, vyd. AMOS Editio, AM 0009, Praha 2003)

II. kolo:
1 melodram, cyklus drobných melodramů či výběr z rozsáhlejšího cyklu autora 19. nebo 20. století (do roku 1999) z domácí tvorby dle národnosti kandidátů či ze světového repertoáru v celkové délce trvání: 7 – 10 minut

III. kolo:
1 melodram, cyklus drobných melodramů či výběr z rozsáhlejšího cyklu autora 21. století (od roku 2000) z domácí tvorby dle národnosti kandidátů či ze světového repertoáru – novinky vítány – v celkové délce trvání: 7 – 10 minut

Pozn.: Pokud se soutěžní dvojice zúčastní více než jednoho ročníku soutěže, je povinna do každého ročníku nastudovat nový repertoár. (Skladby již jednou provedené není možno přihlásit do soutěže opakovaně.)

Tyto soutěžení podmínky byly vydány v souladu se Statutem Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů inovovaným dne 15. 1. 2019.

Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český.