Kompoziční soutěž

Úvodní stránkaSoutěžKompoziční soutěž

3. Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů
Praha 8. září – 29. října 2023

Podmínky soutěže – kompozice pro recitaci a klavír

Vyhlašovatel a organizátor soutěže
Společnost Zdeňka Fibicha, z. s. a Katedra hudební teorie HAMU

Ve spolupráci s
Hudební a divadelní
fakulta AMU Praha
Pražská konzervatoř
Vyšší odborná škola herecká Praha

Za podpory
Ministerstvo kultury ČR
Nadace OSA – Partner
Nadace Život umělce
Nadace Český hudební fond

Záštita
Soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů se koná každoročně pod záštitou České komise pro UNESCO

Organizační výbor soutěže
Ředitel soutěže: Prof. Jiří Bezděk, Ph.D.
email: jiri.bezdek@hamu.cz
HAMU – katedra hudební teorie
Malostranské nám. 13, Praha 1

Sekretariát soutěže
Mgr. Darina Svobodová
email: darina.svobodova@nm.cz
tel.: +420 224 497 733

Společnost Zdeňka Fibicha
MELODRAM
In: České muzeum hudby
Karmelitská 2
118 00 Praha 1

PODMÍNKY PRO ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěž je určena pro skladatele bez omezení věku a národnosti. Soutěž je anonymní, skladateli je přidělen kód, pod kterým je celou dobu veden.
Každý skladatel může obeslat 3. ročník soutěže 1 – 3 novými skladbami, ovšem každou skladbu je nutné přihlásit samostatně (včetně účastnického poplatku). Není možné, aby se skladatel hlásil do soutěže pod cizím jménem či psyudonymem.
V případě, že nebude dodržena některá z podmínek zadání, bude skladba v jakékoliv fázi soutěže vyřazena.

Základní zadání soutěže

Přihlášená skladba musí splňovat tyto požadavky:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE

Přihláška

Zájemci o účast v soutěži vyplní přihlášku, kterou najdou na internetové adrese www.melodramfest.cz (sekce kompoziční soutěž 2023) a zašlou ji emailem na adresu sekretariátu soutěže: darina.svobodova@nm.cz v časovém termínu od 1. do 8. 9. 2023.

K přihlášce připojí

Protože je soutěž anonymní, nesmí být uvedeno jméno autora na žádném z těchto materiálů – jen název díla. Jméno autora bude uvedeno pouze na přihlášce. Přihlášky i soutěžní materiály budou zasílány k rukám tajemnice soutěže. Ta jim přidělí číselný kód, pod kterým budou po celou dobu soutěže vedeny. Přihlášky budou archivovány v sekretariátu soutěže a odtajněny až po zveřejnění výsledků soutěže.

Uzávěrka přihlášek – 8. září 2023 ve 12.00 hodin

Účastnický poplatek

Přihláška je platná po uhrazení účastnického poplatku. Účastnický poplatek činí 500 CZK. Účastnický poplatek musí být uhrazen na účet 51–1079090217/0100, IBAN: CZ3001000000511079090217, BIC / SWIFT: KOMBCZPPXXX, s uvedením jména odesilatele, a to nejpozději do 10. září 2023, přičemž veškeré bankovní poplatky hradí účastník. Poplatek je nevratný, slouží k pokrytí administrativních nákladů soutěže. Teprve po obdržení účastnického poplatku může být skladba definitivně zařazena do soutěže.

Průběh a místo konání soutěže

Soutěž je dvoukolová:

První kolo soutěže je vyřazovací, probíhá formou rozeslání soutěžních materiálů tříčlenné komisi odborníků, tvořené z členů organizačního výboru soutěže. Ti po jejich zevrubném prostudování vyberou maximálně 10 skladeb, které postoupí do druhého kola soutěže. Vyhlášení postupujících proběhne na internetových stránkách soutěže pod autorskými kódy nejpozději do 30. 9. 2023.

V druhém kole soutěže vybrané skladby posoudí pětičlenná členná odborná porota, jež se následně zúčastní živého provedení těchto skladeb na veřejném Koncertu vítězů, který se bude konat 29. října 2023 v 18.30 hod. v Galerii HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1.
Díla budou nastudována profesionálními umělci pod vedením odborné režie. Po jejich koncertním provedení bude následovat závěrečné hodnocení odborné poroty. Porota vybere a následně vyhlásí držitele tří hlavních cen. Paralelně bude probíhat anketa mezi diváky a anketa mezi zúčastněnými umělci. K cenám poroty budou připojeny výsledky ankety diváků (Cena publika) a ankety interpretů (Cena interpretů).
Teprve po vyhlášení výsledků poroty před udílením cen budou odtajněny kódy, pod nimiž byly skladby evidovány a veřejnosti budou představeni autoři, pokud se předávání cen osobně zúčastní. Ostatním budou výsledky oznámeny do 14 dnů od vyhlášení a ceny poukázány převodem na účet.

Porota

Porotu 3. Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů tvoří odborníci na hudební kompozici, teorii, dramaturgii, režii, mluvené slovo – specialisté na melodram. Porota je pětičlenná, každoročně se obměňuje. Stálým členem poroty je ředitel soutěže, případně jiný pověřený člen odborného realizačního týmu. Definitivní složení poroty bude zveřejněno před zahájením soutěže.

Systém hodnocení soutěže

Kritéria pro hodnocení skladby jsou pevně stanovena. Bodují se jednotlivé aspekty kompozice:

Každý porotce hodnotí jednotlivý výkon dvojice známkami 1–5 (rozmezí 6–30 bodů). Součet známek u jedné skladby od všech 5 porotců tak může dosáhnout 30–150 bodů.(Menší počet bodů znamená lepší výsledek. Nejlepší možný bodový zisk je 30 bodů.) Podle výsledků bodování má porota právo neudělit některou z cen, případně ceny sloučit či rozdělit.

Z výroku poroty není odvolání.

Ceny

Pro skladatele 3. ročníku Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů jsou vypsány tyto ceny:

Hlavní ceny:

Ostatní ceny:

V následujícím roce 2024 bude skladba, která získala 1. cenu, vyhlášena jako povinná skladba pro 3. kolo Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů.

Autorská práva soutěžních skladeb

Autoři skladeb zůstávají vlastníky autorských práv k přihlášeným skladbám. Provedení skladeb na finálovém koncertu bude nahlášeno na Ochranný svaz autorský. V případě zhudebnění autorsky chráněného textu / překladu je autor povinen zajistit si souhlas autora textu / překladatele se zhudebněním a přiložit ho k přihlášce.

Archivace

Autoři zaslaných skladeb souhlasí zasláním přihlášky s archivací jejich skladeb a jejich následným využitím pro badatelské potřeby, pro účely Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, případně MELODRAMFESTu kdykoliv v budoucnosti.

Pozn.: Pokud se skladatel zúčastní více než jednoho ročníku soutěže, je povinen do každého ročníku přinést novinku. (Skladby již jednou přihlášené není možno přihlásit do soutěže opakovaně.)

Tyto soutěžení podmínky byly vydány v souladu se Statutem Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v kompozici melodramů inovovaným dne 15. 1. 2019.
Soutěžní podmínky jsou vydávány v jazyce českém a anglickém. V případě sporu platí jako autentický text český.