Společnost Zdeňka Fibicha

Úvodní stránkaSpolečnost Zdeňka Fibicha

Historie 

 

Společnost Zdeňka Fibicha v letech 1940 – 1977

Společnost Zdeňka Fibicha (SZF) byla založena na podzim roku 1940 v Praze u příležitosti 90. výročí narození a 40. výročí úmrtí skladatele. Ustavující valná hromada se konala 6. října 1940 ve Smetanově muzeu v Praze, kde bylo sídlo společnosti až do roku 1996. Prvním předsedou byl zvolen Otakar Jeremiáš. Cílem Společnosti bylo „zachovat a šířit umělecké dílo Zdeňka Fibicha, zachytit dokumentárně jeho uměleckou éru včetně Fibichových vrstevníků a žáků, udržovat živou památku jeho osobnosti a v duchu jeho umělecké pokrokovosti podporovat nové snahy v našem uměleckém životě“. Náplň SZF tvořila hlavně rozsáhlá činnost koncertní a ediční.

 

Společnost Zdeňka Fibicha jako složka České hudební společnosti 1978 – 2005

SZF se roku 1978 začlenila do znovuustavené České hudební společnosti (ČHS), která se od roku 1973 transformovala v organizaci zastřešující řadu zájmových hudebních sdružení a až do roku 1989 byla poměrně štědře podporovaná státem. V těchto letech se SZF soustředila na propagaci a iniciaci provozování díla Zdeňka Fibicha jako jednoho z trojice zakladatelů české národní hudby (Smetana – Dvořák – Fibich).

Rozšíření činnosti SZF nastalo v letech 1996–2000 za působení předsedy Prof. PhDr. Jaroslava Jiránka, DrSc. a místopředsedkyně PhDr. Věry Šustíkové, a to v souvislosti s přípravou dvojího kulatého jubilea skladatele (1850 – 1900), které připadlo na rok 2000.

Výbor SZF  byl rozšířen a v dubnu 1997 byla ustavena i pobočka SZF v Olomouci s předsedou Prof. PhDr. Vladimírem Hudcem, CSc. V roce 1998 byl vytvořen Mezinárodní čestný výbor oslav Zdeňka Fibicha pro rok 2000, tvořený našimi i světovými osobnostmi, jemuž předsedal Prof. Jaroslav Jiránek, a pracovní výbor oslav Zdeňka Fibicha pro rok 2000, jemuž předsedala PhDr. Věra Šustíková. Z jejich iniciativy zařadila Kulturní komise pro UNESCO Fibichovo výročí mezi světová výročí UNESCO v sezóně 2000/2001. Projekt oslav „Mezinárodní oslavy Zdeňka Fibicha v Praze“, jehož zpracováním byla pověřena Dr. Šustíková, byl začleněn i do kalendáře akcí Praha 2000 – Evropské město kultury.

Stěžejními akcemi projektu, na nichž se podílela i řada dalších institucí, byly:

  • Osazení pamětní desky na budovu Žofína a Fibichovy busty v předsálí Velkého sálu
    Žofína (15. 12. 1999).
  • Výstava „Zdeněk Fibich“ v Lobkovickém paláci na Pražském Hradě (14. 9. – 3. 12. 2000), první zveřejnění veškerých dochovaných originálních rukopisů a předmětů z pozůstalosti Zdeňka Fibicha
  • Mezinárodní vědecká konference: Fibich – melodram – secese (20. – 22. 10. 2000) v budově HAMU
  • Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů (23 .– 25. 10. 2000), první soutěž tohoto typu na světě.
  • Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha (1. 10. – 29. 10. 2000) – 3. ročník přehlídky koncertních melodramů poprvé s mezinárodní účastí
  • Uvedení Smrti Hippodamie v Národním divadle v Praze (premiéra 22. 10. 2000)
  • Ediční činnost
  • Vytvoření badatelského centra melodramu v Českém muzeu hudby

Předchozí účast zástupců SZF na mezinárodní konferenci o melodramu na Univerzitě ve Stanfordu v roce 1996 a koncertní turné Borise Krajného a Věry Šustíkové po USA a Kanadě s melodramy Zdeňka Fibicha v tomtéž roce vzbudily snahy oživit zájem o melodram také doma.

Od roku 1998 realizuje SZF projekt PhDr. Věry Šustíkové „Oživení koncertního melodramu“, který navazuje na její vědecký výzkumný úkol v Českém muzeu hudby. Pořádá každoročně Umělecké dílny melodramu (dnes pod názvem Tvůrčí dílny melodramu) jako metodickou pomoc pro zájemce o obor. Na podzim se vždy koná Mezinárodní festival koncertního melodramu Praha a koncem října Mezinárodní soutěž Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů, jediná soutěž svého druhu na světě.  SZF spolupracuje s vydavatelstvími na vydávání notových materiálů, CD, odborných publikací; podněcuje hudební tělesa a média k prezentaci Fibichova díla, iniciuje novou tvorbu českých skladatelů v oboru melodramu, spolupracuje na výstavách, koncertech, literárně-hudebních pořadech apod. Intenzivně také spolupracuje se zahraničními partnery.

V roce 2001 převzala vedení SZF na návrh odstupujícího předsedy PhDr. Věra Šustíková.  Až do roku 2005 byla společnosti v její činnosti nápomocna jako zastřešující orgán Česká hudební společnost, vedená Mílou Smetáčkovou. Když ČHS avizovala ukončení své činnosti, SZF se v roce 2006 stala autonomním občanským sdružením s vlastní právní subjektivitou.

 

Společnost Zdeňka Fibicha v letech 2006 – 2017 

Samostatná SZF, vedená i nadále PhDr. Věrou Šustíkovou, sídlila až do konce roku 2017 v Českém muzeu hudby. Společnost se proměnila v čistě profesní sdružení, které sbližuje přední umělce, vědce, pedagogy a kulturní pracovníky se zájmem o aktivity zaměřené k šíření uměleckého odkazu skladatele Zdeňka Fibicha a na podporu nových snah především v oboru melodramu. V nových podmínkách rozšířila SZF svůj program v oblasti hudební o aktivity v oboru literatury, divadla i výtvarného umění, jejichž pojítkem je právě melodram.

Soustavná činnost SZF v oblasti koncertního melodramu je zcela ojedinělá nejen u nás, ale i ve světě. Dvacet let existence Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha prokázalo, že koncertní melodram, toto svébytné spojení slova a hudby, je cennou mezioborovou uměleckou formou, živou a potřebnou. Svědčí o tom zájem soudobých skladatelů a interpretů i pozornost ciziny (např. založení společnosti International Melodrama Verein ve Vídni 2004, vznik uměleckého dua Melodamen v Německu, provozování melodramu ve Francii, v Belgii, v Německu, v Rakousku, v USA , v Portugalsku aj.).

Ohlédneme-li se za dvaceti lety festivalu, je jasně vidět, že původní experimentální výstup z vědeckého projektu se rozrostl do samostatné umělecké aktivity. Po kvantitativní stránce tato přehlídka melodramů přinesla 125 premiérových pořadů, z toho 3 scénická provedení. Na dramaturgii a režii se podíleli specializovaní režiséři Lubomír Poživil (35 pořadů festivalu), Věra Šustíková (85 pořadů festivalu a všechny mimopražské a mimořádné koncerty) a přizvaní hosté (celkem 5 pořadů festivalu). Byla uvedena díla od 260 skladatelů všech období, z nichž 63 bylo zahraničních. K tomu se pojí uvedení 317 autorů zhudebněných textů a 68 autorů zhudebněných překladů. Celkem bylo nastudováno na 530 melodramů a melodramatických cyklů. Doplňkem repertoáru bylo 40 komorních skladeb a písní. Pro festival vzniklo celkem 225 původních českých novinek. Byla odehrána řada tzv. novodobých premiér, tj. nově rekonstruovaných archivních děl neprávem zapomenutých, a mnoho českých premiér děl světového repertoáru, většinou s novými překlady do češtiny. Na festivalu vystupovalo celkem 10 různých orchestrů, 4 pěvecké a 2 recitační sbory, 29 zahraničních a 326 českých interpretů hudby (včetně specializovaných ansámblů a význačných pěvců jako Eva Urbanová, rapeři James Cole a Oto Klempíř) a 21 zahraničních a 191 tuzemských herců a recitátorů. Čtyřicítka osobností z řad interpretů a skladatelů tvoří dlouhodobě jádro festivalu i členskou základnu Společnosti Zdeňka Fibicha.

 

Společnost Zdeňka Fibicha od roku 2018

Od roku 2018 SZF, která byla roku 2016 ze zákona transformována na zapsaný spolek, došlo ke změně sídla i statutárního zástupce. Na návrh dosavadní předsedkyně PhDr. Věry Šustíkové, Ph.D. převzal funkci dlouholetý člen výboru SZF a hlavní dirigent festivalu MgA. Jiří Petrdlík, Ph.D.

Vzhledem k tomu, že byla završena průkopnická etapa prosazení melodramu v domácím i zahraničním koncertním životě a festival se stal pevně zakotvenou kulturní událostí prvořadého významu, rozhodlo nové vedení SZF v souladu s nastupujícími trendy o změně názvu Mezinárodního festivalu koncertního melodramu Praha na „Melodramfest“. Současně byla připravena obměna Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha; od roku 2019 je upuštěno od českého kola interpretační soutěže a nově zavedena soutěž kompoziční.
Ředitelem kompoziční soutěže byl jmenován Prof. Jiří Bezděk, Ph.D. , ředitelkou interpretační soutěže se stala po desetiletém řízení soutěže MgA. Martou Hrachovinovou opět PhDr. Věra Šustíková, Ph.D. Vize nového předsedy SZF navazuje na bohatou tradici umělecké, vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti a zároveň směřuje na nové cílové skupiny veřejnosti doma i v zahraničí.

Předsednictvo

Jiří Petrdlík - předseda

Věra Šustíková

Marta Hrachovinová

Jiří Bezděk

Jaroslav Mrázek